Algemene voorwaarden - Fruity Line

Algemene Inkoopvoorwaarden Fruity Line

Algemene voorwaarden

ALGEMENE
INKOOPVOORWAARDEN FRUITY LINE

 

Artikel
1 – Definities

In de deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.
Fruity
Line: Fruity Line B.V. gevestigd te Ochten en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30244500 alsmede haar
rechtsopvolgers en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

2.
Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van Fruity Line.

3.
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Fruity Line een overeenkomst aangaat, dan wel iedere (rechts)persoon die Fruity Line een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen.

4.
Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen Fruity Line en de Wederpartij waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomsten.

5.
Producten: de levering van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden door de Wederpartij ten behoeve van Fruity Line.

 

Artikel
2 – Toepasselijkheid

1.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten tussen Fruity Line en de Wederpartij, waarbij  Fruity Line optreedt als (aspirant) koper of opdrachtgever en de Wederpartij als (aspirant) verkoper of opdrachtnemer. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende
en vervolgovereenkomsten met de Wederpartij.

2.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op (enige bepaling in) deze Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst binden Fruity Line enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Fruity Line en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

3.
Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, hoe ook aangeduid, zijn niet van toepassing..

4.
Indien
enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden – al dan niet na tussenkomst
van een gerechtelijke instantie – nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, is alleen
die bepaling van toepassing uitgesloten en treden partijen in overleg om een
nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige of vernietigde bepaling overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling in acht worden genomen. Alle overige bepalingen blijven
hun gelding onverkort behouden.    

 

Artikel
3 –  Aanbod, prijzen en totstandkoming van de Overeenkomst

1.
Alle
door Fruity Line, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanvragen, bestellingen
c.q. aanbiedingen, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2.
Een
door de Wederpartij gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vast en geldt als
bindend aanbod jegens Fruity Line. Een Overeenkomst tussen Fruity Line en de
Wederpartij komt tot stand indien Fruity Line de offerte van de Wederpartij
schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebreke van een voorafgaande offerte van de
Wederpartij komt de Overeenkomst tot stand doordat Fruity Line de opdracht
schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

3.
Alle
tussen Fruity Line en de Wederpartij gesloten Overeenkomsten worden geacht tot
stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Fruity Line, te weten
Ochten, zowel voor wat betreft de uitvoering van de Overeenkomst als de
betaling van de Overeenkomst.

4.
Alle
in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen
worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

5.
Een
overeengekomen prijs kan door de Wederpartij niet worden verhoogd, ook niet
indien de Wederpartij wordt geconfronteerd met een kostprijsverhoging, tenzij Fruity
Line uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand met de prijsverhoging heeft
ingestemd.

 

Artikel
4 Levering

1.
 (Af)levering
geschiedt op basis van de Incoterms – die op het moment van het sluiten van de
Overeenkomst gelden – ‘Delivery Duty Paid’ (franco) aan het adres van Fruity
Line:  Cuneraweg 9 te (4551 CE) Ochten (tenzij partijen ter zake schriftelijk
anders zijn overeengekomen), stipt op het overeengekomen tijdstip, dan wel
binnen de overeengekomen termijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn deelleveringen niet toegestaan. Indien het uitvoeren van een deellevering
is overeengekomen, wordt voor de toepasselijkheid van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.

2.
Alle
overeengekomen (af)leverdata en -termijnen hebben de strekking van fatale
termijnen en de Wederpartij is door enkele overschrijding daarvan automatisch
en van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

3.
Indien
de Wederpartij weet, althans behoort te weten, dat de levertijd waartoe hij
zich heeft verbonden, door hem niet kan worden nagekomen, dient hij Fruity Line
hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte te stellen onder opgave van
redenen. Indien de Wederpartij nalaat Fruity Line tijdig schriftelijk op de
hoogte te stellen, dan wel nalaat schriftelijk een reden op te geven, kan een
beroep op niet-toerekenbare overschrijding van de levertijd niet worden
gehonoreerd. Ook niet indien er sprake zou zijn van een overmacht-situatie.

4.
Fruity
Line is in geval van niet-tijdige levering dan wel van het geheel uitblijven
van levering van een deel van het overeengekome, gerechtigd het reeds geleverde
deel voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren.

5.
In
geval van niet-tijdige levering dan wel het geheel uitblijven van levering kan Fruity
Line naast schadevergoeding aanspraak maken op vergoeding van de extra kosten
die zij noodgedwongen heeft moeten maken ter redelijke vervanging van de door
de Wederpartij niet (tijdig) geleverde Producten.

6.
Indien
partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij de door hem te leveren Producten
ten behoeve van Fruity Line zal opslaan, al dan niet bij hem zelf of bij een
derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de Producten worden opgeslagen.

7.
Indien
de Wederpartij niet, niet volledig of ondeugdelijk levert op het overeengekomen
tijdstip, dan wel binnen de overeengekomen termijn, verbeurt de Wederpartij
zonder nadere ingebrekestelling een boete van 1% van de overeengekomen koopsom
per (gedeelte van een) werkweek dat de vertraging voortduurt, zulks met een
maximum van 10% van de orderwaarde. Deze boete laat de rechten van Fruity Line op
schadevergoeding en haar recht om volledige nakoming te eisen, of beide,
onverlet.

 

Artikel 5 – Verpakking en
verzending

1. De Wederpartij zal de Producten zo zorgvuldig mogelijk verpakken, op zodanige
wijze dat de zending handelbaar is tijdens het vervoer en het lossen ervan. De Wederpartij
is ervoor verantwoordelijk dat de Producten de plaats van bestemming in goede
staat bereiken.

2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het vervoer en dient er derhalve voor zorg te dragen dat
het vervoer geschiedt conform de geldende wet- en regelgeving. De vervoerder
dient in het bezit te zijn van alle vereiste documenten. Speciale verpakkingen
die retour moeten naar de Wederpartij dienen als zodanig gemerkt te zijn.

 

Artikel
6 Aanvaarding en reclame

1.
De
door de Wederpartij te leveren Producten dienen te voldoen aan de
overeengekomen eisen, specificaties, wettelijke bepalingen en andere
overheidseisen, alsmede alle overige eisen die Fruity Line aan deze Producten stelt
zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit.

2.
De
Wederpartij garandeert dat de Producten:

     a. van goede kwaliteit en vrij van gebreken zijn;

     b. dat deze – ingeval van het verrichten van werkzaamheden – worden uitgevoerd door vakkundig personeel en met gebruik van deugdelijke materialen;

     c.  geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde
in de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen
van Fruity Line voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en
betrouwbaarheid van de Producten;

d. geschikt zijn voor het doel waarvoor ze uit de aard
der zaak, dan wel blijkens de bestelling of order bestemd
zijn.

3.
Fruity
Line is gerechtigd om de Producten vóór het moment van aflevering tussentijds
bij de Wederpartij te keuren, controleren en beproeven door functionarissen die
zij daartoe heeft aangewezen. De Wederpartij dient daarvoor alle noodzakelijke
medewerking te verlenen. De Wederpartij kan aan de resultaten van zo’n keuring
geen rechten ontlenen.

4.
Fruity
Line is eveneens gerechtigd om de Producten gedurende een  periode van tien
werkdagen na aflevering te (laten) keuren, controleren en beproeven teneinde
vast te stellen of de Producten aan de Overeenkomst voldoen. Indien Fruity Line
gedurende deze periode vaststelt dat de Producten op welke wijze dan ook niet
aan de Overeenkomst voldoen, is zij gerechtigd deze Producten niet te
accepteren. Eventuele schade en kosten die daarmee gemoeid zijn, komen voor
rekening van de Wederpartij.

5.
Ingeval
van afkeuring van de Producten stelt Fruity Line de Wederpartij daarvan
onverwijld in kennis en is Fruity Line, naar haar keuze, gerechtigd tot:

a.
retournering
van de geleverde Producten op kosten van de Wederpartij alsmede deugdelijke
nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;

b.
ontbinding
conform het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden;

c.
gedeeltelijke
ontbinding/gedeeltelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;

d.
prijsvermindering,
met dien verstande dat de Wederpartij niet eenzijdig kan bepalen welke
prijsvermindering recht doet aan de geconstateerde gebreken. Partijen dienen
ter zake schriftelijk overeenstemming te hebben bereikt.

6.
Alle
kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van
de Wederpartij, met uitzondering van de kosten van de door Fruity Line aangewezen
(keurings)functionarissen.

 

Artikel
7 – Betaling

1.
De
overeengekomen prijs is vast in euro’s en exclusief omzetbelasting. Facturen
dienen voorzien van referentienummers, conform de bestellingen of orders
gespecificeerd te worden ingediend. Zolang deze gegevens ontbreken, heeft
Fruity Line het recht haar betalingsverplichting op te schorten. Duplicaten van
facturen dienen als zodanig te worden gekenmerkt.

2.
Fruity
Line zal de factuur binnen 60 dagen na ontvangst voldoen, mits zij de door de
Wederpartij geleverde Producten  volledig akkoord heeft bevonden.

3.
Aan
betaling van de factuur kan de Wederpartij geen rechten ontlenen; betaling
ontslaat de Wederpartij niet van enige garantie- en/of
schadevergoedingsverplichting

4.
Fruity
Line is bevoegd middels een verrekeningsverklaring haar opeisbare vorderingen
te verrekenen met opeisbare schulden aan de Wederpartij.

5.
De
Wederpartij is niet bevoegd enige verplichting jegens Fruity Line op te
schorten of zich jegens Fruity Line te beroepen op verrekening.

 

Artikel
8 – Eigendom

1.
De
eigendom van de door de Wederpartij te leveren Producten, alsmede het risico
van deze Producten zal eerst overgaan op Fruity Line op het moment van de
levering.

2.
Indien
Producten niet door Fruity Line worden geaccepteerd gaat het risico van deze
Producten weer over op de Wederpartij drie dagen na de datum van verzending
door Fruity Line van het bericht aan de Wederpartij dat de Producten weer voor
in ontvangst name gereed staan.

3.
Indien
op de door de Wederpartij te leveren Producten andere rechten dan het
eigendomsrecht van de Wederpartij rusten, dan dient de Wederpartij Fruity Line
hiervan onverwijld in kennis te stellen.

4.
Het
staat Fruity Line vrij de door de Wederpartij geleverde Producten te allen
tijde door te verkopen en/of te leveren aan derden.

5.
Pallets
welke als transportmiddel dienen en niet als zodanig aan de Wederpartij worden
belast, blijven eigendom van Fruity Line en worden bij levering en/of afhaling
direct geruild. Fruity Line heeft het recht opgebouwde saldo’s met de
betreffende transporteurs te verrekenen. De kosten voor het retourneren van
deze pallets naar Fruity Line zijn voor rekening voor de Wederpartij en/of
transporteur.

 

Artikel
9 – Aansprakelijkheid en risico

1.
De
door de Wederpartij te leveren en/of geleverde Producten komen tot het moment
van de levering franco-huis Fruity Line voor rekening en risico van de
Wederpartij.

2.
Indien
de Wederpartij Producten aan Fruity Line heeft geleverd die in eigendom
toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Fruity Line voor alle
claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door
en/of met de Producten welke de Wederpartij aan Fruity Line heeft geleverd,
alsmede schade aan deze Producten zelf.

3.
Wederpartij
is aansprakelijk voor de schade die Fruity Line lijdt als gevolg van
recallacties bij Fruity Line zelf dan wel derden.

4.
De
Wederpartij vrijwaart Fruity Line voor claims ter zake recallacties die een
derde – aan wie Fruity Line de door de Wederpartij geleverde Producten heeft
doorgeleverd – heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren.

5.
Indien
Fruity Line schade lijdt als gevolg van de aanwezigheid van niet gewenste
residuen of overschrijding van normen, Maximum Residu Limieten (hierna: “MRL’s”)
(bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de door de Wederpartij geleverde Producten,
is de Wederpartij aansprakelijk voor deze door Fruity Line geleden schade.
Daarvan is – onder meer – sprake indien Fruity Line van overheidswege een boete
wordt opgelegd dan wel derden een claim richting Fruity Line instellen.

6.
De
Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Fruity Line lijdt als gevolg
van niet-tijdige levering door de Wederpartij van de overeengekomen Producten,
dan wel het volledig uitblijven van levering van de overeengekomen Producten.

7.
De
Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Fruity Line lijdt als gevolg
van een gebrek aan of tekortkoming in de Producten en/of het niet (tijdig)
nakomen van de Overeenkomst door de Wederpartij, waaronder begrepen omzet-
en/of winstderving, bedrijfsschade en andere gevolgschade. De Wederpartij
vrijwaart Fruity Line volledig voor aanspraken van derden wegens schade als
gevolg van de hierboven genoemde omstandigheden.

8.
De
Wederpartij zal zijn aansprakelijkheid voor schade als hierboven bedoeld
voldoende verzekeren en verschaft Fruity Line op eerste verzoek inzage in dan
wel een kopie van de betreffende polis(sen), alsmede bewijs van premiebetaling
ter zake.

9.
Indien
Fruity Line aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van
Fruity Line beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Fruity Line wordt uitbetaald,
vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden
dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert met
de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande dat
iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 40.000.

 

Artikel
10 – Verzuim en ontbinding

1.
Fruity
Line is gerechtigd de (uitvoering van de) Overeenkomst en/of daarmee samenhangende
Overeenkomsten, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
vereist is, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij met
onmiddellijke ingang op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien: (a) de Wederpartij een verplichting die voor hem voortvloeit uit de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) de
Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is
aangevraagd, aan hem surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe
is gedaan, zijn bedrijf wordt geliquideerd dan wel op Producten van de
Wederpartij beslag is gelegd, of indien het bedrijf van de Wederpartij op welke
wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen. De Wederpartij
is tevens verplicht aan Fruity Line alle kosten en schaden te vergoeden,
waaronder door Fruity Line gemaakte kosten voor rechtsbijstand, die gevolg zijn
van dan wel voortvloeien uit het door de Wederpartij  tekortschieten in de
nakoming van zijn verplichting op grond van de Overeenkomst.

2.
In
geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde Producten bij de
Wederpartij. De Wedepartij zal hetgeen reeds door Fruity Line is betaald ter
zake van de ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren. Zodra de
Wederpartij hetgeen reeds door Fruity Line is betaald aan Fruity Line heeft
gerestitueerd, zullen de Producten ter beschikking van de Wederpartij staan en
dienen deze door hem te worden afgehaald.

3.
Indien
de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Fruity Line verschuldigd de wettelijke
(handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Fruity Line
redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij
vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die
vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

4.
Fruity
Line heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Wederpartij
sprake is van blijvende overmacht. De Wederpartij zal alsdan alle door Fruity
Line gemaakte en nog te maken kosten aan Fruity Line vergoeden.

5.
In
elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle
vorderingen van Fruity Line op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.
De
Wederpartij dient Fruity Line onverwijld in te lichten indien beslag wordt
gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Fruity Line
toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst
onder zich heeft.

7.
De
Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Fruity
Line hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder
onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten
van Fruity Line.

 

Artikel 11 – Overmacht

1.
In
geval van overmacht is Fruity Line gerechtigd hetzij de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding
jegens Fruity Line aanhangig kan maken.

2.
Als
overmacht aan de zijde van Fruity Line wordt – onder meer – aangemerkt:


stakingen
zijdens de werknemers van Fruity Line dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;


ziekte
van werknemers van Fruity Line dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;


maatregelen
en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Fruity Line
is gebonden;


niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;


ongeluk(ken)
met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet
transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze
transportmiddelen;


diefstal
van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;


alsmede
alle overige onvoorziene omstandigheden die Fruity Line beletten de
Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en
risico van Fruity Line komen.

3.
Indien
de Wederpartij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, dan zal Fruity Line de met de door de Wederpartij
verrichte prestaties corresponderende bedragen pro rata voldoen.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten en licenties

1.
Indien
op de Producten of op bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten
rusten, verkrijgt Fruity Line daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel
van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. De Wederpartij
garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op intellectuele
eigendomsrechten van derden. De Wederpartij vrijwaart Fruity Line voor
eventuele vorderingen van derden op grond van (vermeende) inbreuken ter zake.
De Wederpartij zal de schade die Fruity Line als gevolg daarvan lijdt, aan Fruity
Line vergoeden.

 

Artikel
13 – Informatieplicht en geheimhouding

1.
De
Wederpartij dient Fruity Line alle informatie te verstrekken die voor Fruity
Line van belang kan zijn. De Wedepartij verplicht zich tot strikte
geheimhouding van alle bedrijfsinformatie en gegevens van en over Fruity Line
die hem op welke wijze dan ook ter kennis zijn gekomen in verband met de Overeenkomst.
Deze geheimhoudingsverplichting geldt eveneens voor het personeel van de Wederpartij
en voor eventuele derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst
worden betrokken.

 

Artikel 14 – Overdracht van
rechten en verplichtingen; uitbesteding

1.
Het
is de Wederpartij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fruity
Line niet toegestaan de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verplichtingen
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden
te doen uitvoeren. Fruity Line behoudt zich het recht voor om voorwaarden te
verbinden aan haar eventuele toestemming.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht

1.
De
rechtsverhouding tussen Fruity Line en Wederpartij wordt beheerst door
Nederlands recht.

 

Artikel 16 – Geschilbeslechting

1.    Alle geschillen tussen partijen zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
alwaar Fruity Line is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het
recht van Fruity Line om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend
advies, onverlet laat.